Veelgestelde vragen

Hier bundelen we graag voor jou de meestgestelde vragen die bij ons binnen komen. Heb je zelf nog een vraag die hier niet bij staat? Laat het ons weten! We beantwoorden je vraag graag! De vragen staan in willekeurige volgorde.  

Sport is een belangrijke functie in het gebied. In het ambitiedocument wordt opgenomen hoe en waar deze genoemde sportfuncties in de toekomst in het gebied aanwezig kunnen zijn.

Ja dat kan zeker. De participatie stopt niet met de afronding van het ambitiedocument. Dit proces van gebiedsontwikkeling is een proces van meerdere jaren. Bij elke volgende fase vinden wij de inbreng en het meedenken van inwoners en betrokkenen van groot belang om van het gebied een nieuw en aantrekkelijk gebied voor ’s-Hertogenbosch te maken.

Dat kan op meerdere manieren. Via deze website en door een e-mail te sturen naar oost@s-hertogenbosch.nl. Wanneer de kabinetsmaatregelen vanwege het coronavirus het weer mogelijk maken om bijvoorbeeld een live bijeenkomst te organiseren, plaatsen we dat hier op het platform. 

Je kunt hier terecht, op het online participatieplatform, en je kunt je vraag stellen door een e-mail te sturen naar oost@s-hertogenbosch.nl.

Het ambitiedocument is uiteindelijk een document dat de gemeenteraad (als democratisch gelegitimeerd bestuursorgaan van ‘s-Hertogenbosch) vaststelt. In het kader van de participatie wordt iedereen uitgenodigd om mee te denken over het gebied. De beslissing over de ambities voor het gebied is uiteindelijk voorbehouden aan de gemeenteraad.

Transferium de Vliert heeft een stedelijke functie om de stad voldoende bereikbaar te houden. Het ruimtegebruik van deze functie is in de huidige vorm fors. Onderdeel van de studie is om te onderzoeken of het mogelijk is efficiënter met de parkeeropgave en het ruimtegebruik om te gaan. Het thema mobiliteit en parkeren is dan ook onderdeel van het ambitiedocument.

Ja, op de locatie bij Stadion De Vliert worden nog 54 tijdelijke woningen gebouwd.

Nee, de tijdelijke woningen die er nu staan zijn tijdelijk. Ze staan er voor een periode van maximaal 10 jaar. Dat geldt voor de tijdelijke woningen aan de Bruistensingel, aan de Aartshertogenlaan en bij Stadion De Vliert (nog te plaatsen).

Op dit moment is station Oost een station met een beperkt aantal instappers (circa 1.200 per dag). Meer wonen en werken in het gebied zal voor meer mobiliteit zorgen. En dat zal dan verder uitgewerkt worden. Hoe gaan we die mobiliteit organiseren? Welke rol kan station Oost hierin spelen? 

Bij het formuleren van ambities voor het gebied zullen uiteindelijk keuzen moeten worden gemaakt. Dat kan betekenen dat ervoor wordt gekozen om sommige functies te laten verdwijnen. Op voorhand is dat echter niet aan te geven.

Voor de locatie van het voormalige KPN kantoor (hoek Bruistensingel-Hervensebaan) is al een concreet plan. De start van de bouw van ongeveer 275 appartementen zal in 2021 zijn.

Voor de locatie van het voormalig Bastion hotel heeft de eigenaar zijn eerste planideeën met ons gedeeld. Daarvan is afgesproken dat die planvorming vooral in afstemming met het ambitiedocument plaatsvindt.

Wij vinden het van groot belang dat het ambitiedocument mede wordt gemaakt met inbreng van de stad. De mensen die er wonen, werken en verblijven. Om dat in deze tijden van corona mogelijk te maken, hebben wij een moderne manier gevonden die bij ons past, namelijk online participatie. Maar deze online participatie is geen vervanging van de participatie zoals mensen die kennen via fysieke bijeenkomsten. Het is een aanvulling in het proces dat we doorlopen. Het doel is om de mogelijkheden om mee te doen aan de totstandkoming van het ambitiedocument zo groot mogelijk te maken.

Ja, duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke thema’s van het ambitiedocument. In het ambitiedocument zal dat ook concreter worden uitgewerkt.

Dat verschilt erg en is afhankelijk van het deelgebied. Zo start de nieuwbouw voor de locatie van het voormalige KPN-kantoor in 2021. Op dit moment is er nog geen fasering opgesteld.

Onderdeel van het ambitiedocument is het thema mobiliteit. Ook hierover willen wij graag horen hoe de situatie nu wordt ervaren en welke dromen er zijn op het gebied van mobiliteit.

De vraag of en waar er meer ruimte voor parkeren bij het station kan komen, is onderwerp van het ambitiedocument. Om daar een goed antwoord op te geven, zijn jouw ervaringen en ideeën van groot belang.

Onderdeel van het ambitiedocument is het thema voorzieningen. Ook op dit thema willen wij je laten meedenken en laten dromen over mogelijke kansen voor het gebied. Daarmee ontstaat een beeld in hoeverre de huidige recreatiemogelijkheden voldoende zijn of juist aanvulling behoeven,

Groen is een belangrijk thema. Het gebied heeft een groen karakter in de omgeving van de Aartshertogenlaan. Op basis van de participatie willen we een beeld krijgen van wat de kwaliteit en de hoeveelheid groen in het gebied zou moeten zijn.

Bij de totstandkoming van het ambitiedocument gaan we onder andere kijken naar de vitaliteit en waarde van bestaande bomen. Het aanwezige groen en bestaande bomen is een belangrijk vertrekpunt voor het formuleren van de ambities.

 

Dat weten we nu nog niet. Dat is afhankelijk van de eventuele toevoeging van werkfuncties in het gebied.

Ja, om te komen tot een nieuw stedelijk levendig gebied gaat het om een mix van functies. Denk daarbij aan wonen,  werken en voorzieningen. Welke voorzieningen een plek zouden kunnen vinden in het gebied is onderwerp van het ambitiedocument.

De gemeente is opdrachtgever voor het opstellen van het ambitiedocument. Diverse disciplines binnen de gemeente werken mee (ruimtelijk, financieel, economisch, communicatief). Voor het opstellen van het document zelf hebben we een deskundig bureau (Urhahn) ingeschakeld. Zij hebben veel kennis en ervaring met het opstellen van dergelijke opgaven.

In een ambitiedocument beschrijven we voor een heel gebied de samenhang, benoemen we de kwaliteiten en schetsen we de kaders voor de ontwikkelingen op langere termijn. Door de opgave voor het gebied als geheel te formuleren, worden kwaliteiten beter benut dan wanneer er alleen op deelgebieden of -locaties plannen zouden worden gemaakt.

In een ambitiedocument worden ruimtelijke, functionele en kwalitatieve ambities vastgelegd. Het is nog geen concreet plan. Het biedt juist een kader voor de uitwerking van plannen voor verschillende deelgebieden. Het ambitiedocument is daarmee met andere woorden ook een toetsingsinstrument.

Wat kan bijdragen aan levendigheid is te zorgen voor een gebied van een mix aan functies. Hierbij gaat het niet alleen om diversiteit aan gebouwen en aantrekkelijke openbare ruimten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het gaat ook over hoe het gebied onderdeel is van de stad door de verschillende verbindingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan groene verbindingen, fietsverbindingen en bereikbaarheid met auto en OV. Bij de invulling van het begrip ‘levendig gebied’ hebben mensen verschillende beelden. Juist in het kader van het ambitiedocument is het goed om die verschillende beelden te delen en met elkaar te combineren. Daar biedt dit platform de mogelijkheid voor.

In het bestuursakkoord 2018-2022 staat dat we naast de uitbreidingslocaties vooral ook op binnenstedelijk bouwen willen inzetten. Dat om de aantallen woningen te bouwen die nodig zijn.

De stedelijke knoop rondom station Oost is hierbij genoemd als kansrijke binnenstedelijke ontwikkeling. Het college van B&W heeft een duidelijke ambitie neergelegd om van het gebied een levendig stedelijk gebied te maken en er een belangrijk deel van de woningbouwopgave te realiseren.

Den Bosch kent zowel op de koopwoningmarkt als op de huurwoningmarkt een grote krapte. Vooral in het lage en middeldure segment. Jongeren, starters en doorstromers zijn door de woningprijzen en het beperkte aanbod in relatie tot het grote aantal woningzoekenden nauwelijks in staat om een (betaalbare) woning te vinden. Huurders kunnen daarnaast beperkt doorstromen naar een koopwoning. We hebben daarom een duidelijke ambitie: we streven naar een kwalitatief hoogwaardig aanbod van onze woningvoorraad met verdichting, functiemenging en voldoende plancapaciteit. Om de huidige woningproductie te kunnen handhaven moeten we 'sneller bouwen aan 's-Hertogenbosch'.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees hier onze huisregels

Vragen of opmerkingen?
Neem contact op!

 

 

Cookie-instellingen